Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Erik Jensen|Erik Jensen
1
/
08
/
2006

Nordens Svaner fylder 50

På Nordens Dag den 30. oktober 1956 udgav Danmark før første gang nogensinde frimærker med et motiv som også blev benyttet af et - ja faktisk fire - andre lande. Frimærkernes tilblivelse varede hele fem år!

Nordisk samhørighed

Ideen om et nordisk frimærke med fem flyvende svaner som fælles motiv blev fostret af Foreningen Norden i et brev til de fem nordiske poststyrelser allerede i 1951. På Nordisk Postforenings konfe-rence i marts samme år var der principiel enighed om at tilslutte sig ideen men af praktiske årsager kunne den først gennemføres senere.

På den ene side skulle de enkelte lande for at opnå en vis kvalitet og ensartethed blive enige om at lade alle landes frimærker fremstille på det samme tryk-keri og på den anden side skulle de enkelte lan-des frimærkers karakteristika så vidt muligt bibe-holdes. Desuden fandt man det nødvendigt at de enkelte medlemslande forinden konsulterede de-res respektive regeringer om deres syn på sagen.

Spørgsmålet gik kort og godt i udvalg men da lan-denes regeringer også bifaldt ideen kunne man senere på året vedtage at frimærkets komposition skulle vedtages efter bedømmelse af en tegning udført af en udvalgt kunstner fra hvert af landene Danmark Finland Island Norge og Sverige.Nordens svaner

Svanemotivet havde sit udspring i Hans Hartvig Seedorff Pedersen digt fra 1946 "Svanerne fra Norden" som er en hyldest til det frie fællesskab i de fem lande der er symboliseret ved hver sin svane.

På Nordisk Postforenings konference i juli 1953 forelå udkast til et frimærke fra danskeren Viggo Bang finnen Signe Hammarsten-Janson nord-manden Johs. Haukland og svenskeren Mark Sylvan. Island deltog med en illustration til digtet af kunstneren Jón Stefánsson. De delegerede øn-skede dog først at træffe en afgørelse når de havde set prøvetryk i frimærkets størrelse. Prøvetrykkene skulle laves af det svenske frimærketrykkeri men de blev først klar til den næste konference i septem-ber 1954.

Man enedes da om at vælge det danske bidrag og besluttede at frimærkerne (to fra hvert land) skulle være klar til levering fra det nu udvalgte fælles sven-ske frimærketrykkeri i sidste halvdel af 1956. Såvel prøvetryk som frimærker blev graveret af den sven-ske chefgravør Sven Ewert.

Udgivelsen

Den 1. oktober 1956 bekendtgjorde de fem nordi-ske landes postvæsener samtidigt at de "for at understrege den nordiske samhørighed og betyd-ningen af det nordiske samarbejde på forskellige områder på Nordens Dag den 30. oktober 1956 udgiver nogle særlige frimærker med fælles motiv." Hvert land udsendte frimærkerne i to værdier i rød henholdsvis blå farve.

Ved tre senere lejligheder har de nordiske lande udgivet frimærker med fælles motiv - i 1969 (vikin-geskibe fra helleristning) i 1973 (Nordens hus i Reykjavik) og i 1977 (åkander på rent vand - mil-jøsamarbejde).

Herefter ændrede de nordiske postvæsener på præmisserne. Fra og med 1980 er der hvert tredje år blevet udgivet fælles nordiske frimærker med individuelle nationale motiver der knytter sig til et fælles tema som i 1980 var "Ældre brugsbunst" i 1983 "Turisme" og så fremdeles. Seneste fælles-nordiske frimærkeudgivelse er "Nordisk mytologi" fra 2004 og Færøerne Grønland og Ålandsøerne har også gennem flere år deltaget i frimærkefæl-lesskabet.

Se "Nordens svaner" fra 1956 og en kavalkade over senere udgivne fællesnordiske frimærker i Frimær-kekabinettet på 3. sal fra den 24. oktober 2006.

 

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder