Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Jacob Westergaard Madsen|Jacob Westergaard Madsen
1
/
08
/
2007

Englændernes bombardement af København i starten af september 1807 fik katastrofale følger for byen som oplevede tab af både menneskeliv og bygninger. En central person i mødet med fjenden var postens førstedirektør E. F. Waltersdorff som underskrev den danske kapitulation. En handling som kom til at koste manden en arrestation.

Militærmanden Waltersdorff i gallauniform med Dannebrogsordenen på brystet og hvidt ordens-bånd ned over skulderen. Det nyåbnede brev peger på rollen som postens førstemand.Maleri af C.P. Verhulst 1804.

FredsforhandlerWaltersdorff var en mand med flere officielle ka-sketter. Ved siden af embedet i postvæsenet be-stred han poster som direktør for Det Kongelige Tea-ter præsident for Landhusholdningsselskabet og chef for Nordre Sjællandske Landeværnsregi-ments fjerde bataljon. Og det var i egenskab af sidste at han var med til de militære forhandlinger med englænderne.

Allerede i 1801 havde Waltersdorff fungeret som underforhandler da han ombord på admiral Nel-sons skib Elephant forhandlede om betingelserne for en våbentilstand efter Slaget på Rheden. I 1807 udbrød der atter kampe endnu en gang med den engelske flåde som den overlegne part. Også denne gang var Waltersdorff involveret idet han var med til at underskrive den danske kapitulation. Det bragte ham imidlertid i store problemer da han ikke havde rådført sig med kongen forinden. Sam-men med flere andre højt rangerede militærfolk som også havde været indblandet blev han arre-steret i 1808 og året efter dømte en overkrigskom-mission ham til et års fængsel. Dommen blev dog omstødt eftersom Walterdorff reelt allerede havde afsonet den ved at sidde i arrest i løbet af det årkommissionen arbejdede.

PostdirektørWaltersdorff ophørte som postens førstedirektør i forbindelse med dommen i 1809. Men inden da nåede han at sætte nogle vigtige fingeraftryk på organisationen som han tiltrådte i 1796. Fx indførte han i 1798 diligencekørsel - et transportmiddel han var stødt på under en tidligere rejse i Nordameri-ka som han tog til mens han var generalguvernør over De Dansk-Vestindiske Øer. Det var også i hans periode at de første prøveopstillinger af den optiske telegraf blev foretaget - og postvæsenet følgelig blev til Post- og telegrafvæsenet.

Trods nedturen kom Waltersdorff stærkt igen allerede i 1810. Da blev han udnævnt til overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister ved det franske hof - en stilling der kan sammenlignes med en ambassadør. Han tilbragte resten af sit liv i Paris hvor han 10 år senere døde af et slagtilfælde.

I anledning af 200 året for bombardementet vil museets temmelig store og meget seværdige por-trætmaleri af E. F. Waltersdorff blive udstillet i en vægmontre i foyeren hvor det vil kunne ses fra tirsdag den 28. august 2007.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder