Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Martin Rovang Jensen|Martin Rovang Jensen
1
/
11
/
2007

B = yXx! (1 + y + y22! + y33! +...+ yXx!) Sådan en formel kan nok tage pusten fra de fleste men ikke fra matematikeren Agner Krarup Erlang. Erlang levede i stilfærdig ubemærkethed men hans arbejde var revolutionerende og vandt international anerkendelse. I år er det 90 år siden han som et af vore største matematiske genier fremsatte ovenstående formel og dermed lagde forudsætningen for moderne trafikteori.

Erlang i det fri 1915Post & Tele Museum

Erlangs tabeller

Navnet Erlang vil nok kun vække genkendelse hos ældre læsere der kan huske hans logaritmetabeller fra skolens matematiktimer. I dag har lommeregnere fortrængt tabellerne fra undervisningen men de der tidligere svedte over vanskelige regnestykker har sik-kert ofte sendt Erlang en venlig tanke. Og også i dag har vi meget at være Erlang taknemmelige for.

En flittig studerende

Erlang blev født i 1878 i den lille by Lønborg i Vestjylland som yng-ste søn af den lokale skolelærer. Allerede tidligt viste Erlang en usædvanlig begavelse - han var et stille barn der foretrak tykke bøger om matematik frem for leg og som lynhurtigt formåede at sætte sig ind i meget komplekse problemstillinger. Efter folkesko-len flyttede han til Hillerød for at læse på Frederiksborg Statsskole og endelig i 1901 blev han cand. mag. fra Københavns Universitet med matematik som hovedfag.

Lige så dedikeret Erlang var til matematikkens verden lige så ge-nert og fjern fremstod han blandt andre. Han blev aldrig gift men boede hele livet sammen med sin søster Ingeborg i København.

Udsnit af Erlangs håndskrevne udregninger.Post & Tele Museum

Trafikteoriens fader

Erlang arbejdede de første par år som lærer men hans liv ændrede sig brat i 1908 da Københavns Telefon-Aktieselskabs visionære direktør. Frits Jo-hannsen headhuntede den unge matematiker. Som telefonselskabets videnskabelige medarbej-der skulle Erlang forske i hvordan selskabet opnå-ede en fornuftig balance mellem omkostningerne til nye anlæg og den service man ville tilbyde abon-nenterne. Erlang kastede sig engageret over arbej-det og fremsatte i 1917 sin såkaldte B-formel - ind-ledningens volapyk - der kort fortalt beregner den dimensionering af telefonnettet der sikrer den smi-digste og mest effektive ekspedition af samtaler.

Med sin revolutionerende formel grundlagde Erlang den moderne trafikteori vi alle nyder godt af i dag. B-formlen bruges til at udarbejde optimale trafik-scenarier i mange sammenhænge lige fra anlæg-gelsen af nye veje hvordan postgangen effektivise-res til hvor mange kasser der bør være åbne i su-permarkedet. Så send lige Erlang en venlig tanke næste gang du kører bil sender et brev eller køber ind.

Erlangs arkiv

B-formlen vakte hurtigt opsigt i fagkredse hvilket i 1946 førte til at den internationale enhed for måling af telefontrafik fik navnet erlang. Skulle der være læsere der har fattet interesse for talknuserens be-drifter råder museets bibliotek over Erlangs arkiv. Det rummer hans optegnelser udregninger teg-ninger m.m. og er efterfølgende suppleret med litteratur om teletrafik.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder