Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Erik Jensen|Erik Jensen
1
/
11
/
2007

I forbindelse med markeringerne over hele landet af „Industrikulturens År 2007" sætter MuseumsPosten fokus på den første danske frimærkeserie som helt var helliget betydningen af den industrielle side af vort samfund.

Den 24. oktober 1968 udsendte posten en serie på fire frimærker over temaet „Danmarks industri". I sin meddel-else til pressen om de nye frimærker oplyste Generaldi-rektoratet for Post- og Telegrafvæsenet bl.a. at „Dansk industri kan samles i store grupper som f.eks. jern- og metalindustri tekstil- og beklædningsindustri kemisk industri og medicinalvareindustri nærings- og nydelses-middelindustri. I og uden for disse findes mindre områ-der sideløbende tilstødende og overlappende hinanden og en endelig optælling vil føre til et resultat af ca. 2.800 forskellige industrigrene."

Det var i sandhed lidt af en opgave at skulle illustrere denne mangfoldighed af mulige emner med kun fire frimærker men det lykkedes.

Grafisk mesterkunstner

Den nærmest umulige opgave blev nemlig tildelt den helt rigtige per-son maleren og grafikeren Rasmus Nellemann (1923-2004) som var uddannet på Kunstakademiet af så kendte navne som Lundstrøm Ak-sel Jørgensen og Holger J. Jensen. Nellemann blev senere medlem af Koloristerne og Den Frie Udstilling og han har siden 1950 været gen-stand for og deltaget i mange separat- og gruppeudstillinger i ind- og udland er repræsenteret på flere danske museer og har i tidens løb modtaget en hel del priser og legater.

Som frimærketegner var Rasmus Nellemann allerede et etableret navn i 1968. Han løste sin første opgave - en serie frimærker med land-brugsmotiver - med bravur i 1960. Hermed lagde han grundstenen til en række frimærker i den typiske grafiske udtryksform som han udvik-lede og forfinede indtil perfektion og som viste sig at være velegnet til datidens frimærketrykmetode - stålstikket - der netop baserer sig på graverede streger og prikker.

 

Industriserien

Rasmus Nellemann var selv meget bevidst om opgavens sværheds-grad for senere i den tidligere citerede pressemeddelelse anfører postvæsenet at „Tegneren har om frimærkemotiverne oplyst at han da det er udelukket i en serie på 4 frimærker at tilgodese et rimeligt antal af alle industriens områder har valgt gennem den yderste forenkling at søge frem til velkendte og slagkraftige billedsymboler som leder tan-ken hen på de kraftværker raffinaderier og pyrolyseværker hvorfra indu-strien henter sin drivkraft og sit råmateriale."

Dette citats læsbarhed skal vi vist ikke komme ind på! Frimærkerne taler heldigvis deres eget sprog og signalerer „Industri" højt og tydeligt. Opgaven er løst på mesterlig vis.

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder